Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Regulamin Udostępniania Wizerunków Obiektów Znajdujących się w Posiadaniu Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Wersja do pobrania:

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA WIZERUNKÓW OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCHSIĘ W POSIADANIU MUZEUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE

§1

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Informacja sektora publicznego – każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego;
 2. Muzeum – Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze;
 3. Podmiot zobowiązany – instytucję zobowiązaną do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania;
 4. Ponowne wykorzystywanie – wykorzystywanie przez Wnioskodawcę Wizerunku w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego utrwalono Wizerunek, na zasadach określonych w Ustawie;
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin udostępniania wizerunków obiektów znajdujących się w posiadaniu Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze;
 6. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe (Dz.U. 2016 poz. 1011);
 7. Ustawa – Ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2021 poz. 1641);
 8. Wnioskodawca – podmiot wnioskujący o udostępnienie Wizerunku;
 9. Wizerunek – odwzorowanie obiektu, stanowiącego informację sektora publicznego, niezależnie od sposobu jego wykonania w szczególności w formie fotografii lub skanu.

§2

Ogólne zasady udostępniania Wizerunków:

 1. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze udostępnia cyfrową dokumentację fotograficzną obiektów ze swych zbiorów do ponownego wykorzystania (komercyjnego i niekomercyjnego) oraz wydaje zgodę na ponowne wykorzystanie na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o udostępnienie Wizerunków obiektów.
 2. Każdemu przysługuje prawo zwrócenia się do Muzeum z wnioskiem o udostępnienie Wizerunków na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie z obowiązkiem ponoszenia wyłącznej (w miejsce Muzeum) odpowiedzialności za poszanowanie praw osób trzecich przy wykorzystaniu tak udostępnionego Wizerunku.
 3. Prawo do ponownego wykorzystania Wizerunków podlega ograniczeniu w przypadkach wskazanych w art. 6 Ustawy.
 4. Muzeum może odmówić udostępnienia Wizerunków lub wydłużyć czas realizacji wniosku w przypadku, jeżeli ich wytworzenie, przygotowanie lub przekazanie w sposób zgodny z wnioskiem Wnioskodawcy spowodowałoby konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
 5. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze udostępnia dokumentację fotograficzną w posiadanym przez siebie rozmiarze i formacie: TIFF lub JPG.
 6. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze nie udostępnia:
 7. surowych (nieobrobionych) plików,
 8. plików z klinami barwnymi lub innymi elementami w kadrze,
 9. plików w innych formatach niż JPG i TIFF,
 10. plików interpolowanych ( powiększanych-skalowanych),
 11. plików szparowanych (wycinanych z tła).
 12. Warunki udostępniania Wizerunków w celu ponownego wykorzystywania określa się odrębnie dla każdego wniosku i spisuje w formie umowy o udostępnienie wizerunków obiektów.   
 13. Muzeum może w szczególności określać warunki ponownego wykorzystywania ograniczające wykorzystywanie Wizerunków:
 14. w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym, zawierających godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub odznak wojskowych lub innych odznaczeń;
 15. do działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością Muzeum.

§3

Wniosek o udostępnienie wizerunku:

 1. Wniosek należy składać pocztą tradycyjną na adres  Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, ul. Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra lub drogą mailową na adres Głównego Inwentaryzatora Zbiorów- inwentarze@muzeumkarkonoskie.pl. We wniosku Wnioskodawca podaje autora, tytuł oraz cel jego ponownego wykorzystywania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której dokumentacja zostanie wykorzystywana, w szczególności wskazanie dóbr, produktów i usług. Wnioskodawca może podać we wniosku także nr inwentarzowe obiektów, jeżeli je zna. 
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wysłanie przez Wnioskodawcę wniosku może być poprzedzone kwerendą w działach merytorycznych Muzeum. 
 4. Wniosek zawiera klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania przez Muzeum danych osobowych Wnioskodawcy.
 5. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku (niewypełnienie wymaganych pól) Muzeum wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 6.  Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz ustaleniu warunków udostępnienia wizerunków obiektów, strony spisują umowę o udostępnienie wizerunków obiektów, po czym następuje przekazanie Wizerunków przez Muzeum.  

§4

Warunki udostępniania:

 1. Wizerunki muszą być wykorzystywane przez Wnioskodawcę z poszanowaniem autorskich praw osobistych twórców obiektów, których Wizerunek jest udostępniony, w szczególności w zakresie prawa do oznaczenia autorstwa utworu.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany umieścić informację o pochodzeniu wizerunków obiektów, tj. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze.
 3. Wnioskodawca nie może używać Wizerunków w sposób odmienny niż to ustalono w umowie o udostępnienie wizerunków.

§5

Cennik i opłaty:

 1. Muzeum udostępnia wizerunki obiektów nieodpłatnie do celów niekomercyjnych.
 2. Kierując się zapisami Rozporządzenia Muzeum wyznacza następujące maksymalne stawki za udostępnienie wizerunków obiektów do celów komercyjnych:
 3. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – 118 zł za jednorazowe udostępnienie;
 4. w postaci kopii (reprodukcji) cyfrowej – 172 zł za jeden skan lub fotografię cyfrową zapisane na nośniku cyfrowym;
 5. w postaci fotografii:
 6. za sztukę w formacie nie większym niż 50 x 60 cm – 168 zł,
 7. za 1 m2 w formacie większym niż określony w lit. a – 513 zł
 8. w postaci papierowej:
 9. za jedną stronę odbitki lub wydruku kolorowego:

– w formacie A4 – 33 zł,

– w formacie A3 – 61 zł

 • za jedną stronę odbitki lub wydruku czarno-białego:

– w formacie A4 – 25 zł,

– w formacie A3 – 45 zł;

 • w postaci nagrania dźwięku lub obrazu na nośnik cyfrowy – 63 zł za każdą rozpoczętą godzinę nagrania;
 • w sposób lub w postaci innych niż określone w pkt 1–5 – 86 zł za każdą rozpoczętą godzinę koniecznej pracy pracownika muzeum.
 • Stawki są każdorazowo ustalane, jednak nie mogą przekroczyć wyżej wymienionych.

Załącznik nr 1

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKÓW OBIEKTÓW ZNAJDUJACYCH SIĘ W POSIADANIU MUZEUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE

W celu realizacji zamówienia prosimy o wypełnienie poniższej tabeli pola oznaczone * – obowiązkowe.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra.

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: t.dumycz@muzeumkarkonoskie.pl. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji wniosku o udostępnienie wizerunków obiektów.

Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających
z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane
  są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą
  już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Muzeum Karkonoskie;
 • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
 • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy.

Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane wieczyście.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-5.png