Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Moja Polonia Czapeczka z Godłem Polski

Regulamin Konkursu „POLONIA – KRZYŻÓWKA”

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, z siedzibą przy ulicy Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra
2. Fundatorem nagrody w konkursie jest Organizator.
3. Konkurs odbędzie się w dniu 3.07.2018” W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie.

§2 Uczestnicy

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która zwiedza Muzeum w godzinach : 9:00 do 16.30 .
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest odwiedzenie i obserwacja wystaw stałych i czasowych w Muzeum oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w formie krzyżówki, która jest nawiązaniem do czasowej wystawy POLONIA…Z
apisanie swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, ew. adres e-mail) na wręczonej przez pracownika Muzeum krzyżówce, znajdującej się w folderze POLONIA .
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie Konkursu.

§3 Zasady konkursu

1. Aby wziąć udział w konkursie należy przyjść do Muzeum w dniach gdzie trwa wystawa POLONIA 3.07.2018 w godz. 9.00-16.30 i rozwiązać krzyżówkę.
2. Rozwiązaną krzyżówkę należy złożyć w wyznaczonym miejscu w recepcji Muzeum na parterze w godz. 9.00 – 16.30
3. Losowanie z nagrodami odbędzie się w holu Muzeum pod koniec wystawy 10.09.2018
4. Organizator skontaktuje się z laureatem konkursu telefonicznie lub poprzez e-maila.
5. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

Postanowienia końcowe
1. Komisja oceni przede wszystkim:
a) poprawność odpowiedzi
2.W przypadku nieobecności podczas losowania Laureat zobowiązany jest do odpowiedzi na kontakt/wiadomość od Organizatora konkursu oraz podania danych niezbędnych do przekazania nagrody. Niepodanie przez Laureata danych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
3. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności
prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o przyznanej nagrodzie.
4. Nagroda będzie do odebrania w siedzibie głównej Muzeum, w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

UWAGA: Wypełniając blankiet uczestnicy wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celu niniejszego Konkursu. Wypełnienie zgłoszenia oznacza przyjęcie ww. warunków konkursu oraz  zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska w Internecie i na stronie internetowej Muzeum Karkonoskiego.