Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Statut

Załącznik do uchwały nr XLVII/929/22
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 14 lipca 2022 r

Statut

Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, zwane dalej „Muzeum”, jest samorządową instytucją kultury, prowadzoną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, działającą w szczególności na podstawie:
l) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”;
4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547, z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.);
8) ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. poz. 955, z 2022 r. poz. 275);
9) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
10) niniejszego statutu.

§ 2. Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, zwany dalej „Organizatorem”.

§ 3. 1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem RIK 2/1999.
2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod numerem 36/PRM/98.
3. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 4. Muzeum jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35).

§ 5. 1. Siedzibą Muzeum jest Jelenia Góra.
2. Terenem działania Muzeum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Muzeum używa pieczątki z nazwą Muzeum, danymi teleadresowymi i numerem NIP.

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum

§ 7. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów szczególnie związanych z Jelenią Górą, Kotliną Jeleniogórską, Karkonoszami i Górami Izerskimi w zakresie archeologii, etnografii, historii i sztuki we wszystkich ich przejawach.

§ 8. Działania, o których mowa w 7, Muzeum realizuje w szczególności przez:
l) gromadzenie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów, wymiany;
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych;
3) przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
4) zabezpieczenie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczenie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;
6) organizowanie i prowadzenie badań naukowych w dziedzinach związanych z działalnością Muzeum;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej;
8) popieranie i prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę;
9) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
10) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
11) prowadzenie biblioteki fachowej;
12) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych z zakresu działalności Muzeum oraz wydawnictw naukowych;
13) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

§ 9. Muzeum gromadzi w szczególności:
1) malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę i fotografię artystyczną, fotogramy;
2) sztukę użytkową, w tym meble, tkaniny, ceramikę, stroje i ubiory, elementy zdobnicze oraz rzemiosło artystyczne, szczególnie historyczne szkło użytkowe oraz współczesne szkło artystyczne i design;
3) historyczne przedmioty codziennego użytku, w tym obiekty o charakterze artystycznym związane z dziedzictwem kulturowym regionu Karkonoszy, w szczególności sprzęt gospodarstwa domowego, pamiątki dotyczące regionu, przedmioty historyczne, instrumenty muzyczne;
4) numizmaty;
5) zabytki archeologiczne;
6) kamieniarkę i elementy architektury, w tym epitafia i kamienie graniczne;
7) militaria, w tym broń pozbawioną w sposób trwały cech użytkowych;
8) archiwalia, rękopisy, starodruki, mapy, druki, plakaty;
9) dokumentację audiowizualną związaną z dziedzictwem niematerialnym;
10) księgozbiór (tematyka: sztuka, rzemiosło, regionalia, historia).

Rozdział 3

Organizacja Muzeum


§ 10. W skład Muzeum wchodzą następujące oddziały:
1) Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze;
2) Dom Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie;
3) Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze;
4) Muzeum Zamek Bolków.

§ 11. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora Muzeum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 4

Zarządzanie Muzeum

§ 12. 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem”, którego powołuje i odwołuje Organizator, w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o muzeach.
2. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
3. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
4. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres ich pełnomocnictwa.
5. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji prowadzonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 13. 1. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
2. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator na wniosek Dyrektora.

§ 14. l. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Bezpośredni nadzór sprawuje Organizator, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

§ 15. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
2. Rada Muzeum działa na zasadach i w zakresie określonym w art. I I ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 9 członków.

§ 16. 1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone na zasadach określonych w art. 12 ustawy o muzeach.
2. Dyrektor informuje Organizatora o zamiarze utworzenia kolegium doradczego. Organizator ma prawo desygnowania przedstawiciela do składu kolegium doradczego.
3. Kolegium doradcze może mieć charakter stały albo być utworzone w związku z realizacją konkretnego zadania.
4. Zakres działania kolegium doradczego i liczbę jego członków określa Dyrektor.
5. W skład kolegium doradczego wchodzą pracownicy merytoryczni Muzeum lub osoby spoza Muzeum.
6. Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swojego grona przewodniczącego kolegium.
7. Posiedzenie kolegium doradczego zwołuje Dyrektor.
8. Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium doradczego.
9. Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.
10. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.
11. Obsługę posiedzeń kolegium doradczego zapewnia Muzeum.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 17. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
3. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 18. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) środki finansowe przekazywane przez Organizatora w formie dotacji:
a. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c. celowej na realizację wskazanych zadań i programów;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
4) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych.

§ 19. I . Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.
2. W przypadku badania sprawozdania finansowego wyboru podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

§ 20. 1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako działalność dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1) odpłatnego udostępniania zbiorów i ich wizerunków;
2) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
3) nadzorów archeologicznych;
4) usług reklamowych, promocji i sponsoringu;
5) usług gastronomicznych;
6) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z profilem działalności Muzeum;
7) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
8) usług edukacyjnych z zakresu historii, historii sztuki oraz historii i rzemiosła regionu;
9) organizacji konferencji, kongresów, targów, spotkań okolicznościowych na terenie Muzeum;
10) usług konserwatorskich, plastycznych, fotograficznych, digitalizacyjnych oraz wykonywania ekspertyz specjalistycznych.
2. Działalność gospodarcza nie może prowadzić do ograniczania działalności Muzeum, o której mowa w 7 i 8 niniejszego statutu.
3. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 21. Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 22. Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.