Logo Muzeum Karkonoskiego
IMMA Logo

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-17:00 

Konferencja „Śląskie szkło barokowe”

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze mgr Gabriela Zawiła oraz dyrektor Muzeum Śląskiego w Görlitz dr Markus Bauer zapraszają do udziału w Międzynarodowej konferencji „Śląskie szkło barokowe”, która odbędzie się 18 listopada 2016 roku w siedzibie Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze przy ul. Jana

 Matejki 28 (II piętro, sala konferencyjna) / Die Leiterin von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra Mag. Gabriela Zawiła und Leiter des Schlesischen Museums zu Görlitz Dr. Markus Bauer laden zur Teilnahme an der Internationalen Konferenz Schlesisches Barockglas ein, die am 18. November 2016 im Sitz von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, ul. Jana Matejki 28 (2. Stock, Konferenzraum), stattfinden wird.

Dnia 19 listopada 2016 odbędzie się objazd studyjny po miejscach historycznie związanych z tradycją szklarską Karkonoszy. Ilość miejsc ograniczona. / Am 19. November 2016 findet die Studienreise über Orte statt, die mit der Glastradition im Riesengebirge verbunden sind. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Program konferencji „Śląskie szkło barokowe”, 18.11.2016* / Konferenzprogramm „Schlesisches Barockglas”, 18.11.2016*

9.00 – mgr Gabriela Zawiła, dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, dr Markus Bauer, dyrektor Muzeum Śląskiego w Görlitz, przywitanie gości i rozpoczęcie konferencji / Mag. Gabriela Zawiła, Leiterin von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, Dr. Markus Bauer, Leiter des Schlesischen Museums in Görlitz, Begrüßung der Gäste und offizielle Eröffnung der Konferenz

9.10 – mgr Dominik Kunysz, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Szkło barokowe w zbiorach Museum des RGV / Mag. Dominik Kunysz, Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, Barockglas in den Sammlungen des Museums des RGV

9.35 – mgr Justyna Wierzchucka, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Kolekcja śląskiego szkła barokowego w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze / Mag. Justyna Wierzchucka, Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, Schlesisches Barockglas in den Sammlungen von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra

10.00 – dr Martin Kügler, Muzeum Śląskie w Görlitz, Kolekcja śląskiego szkła barokowego w zbiorach Muzeum Śląskiego w Görlitz / Dr. Martin Kügler, Schlesisches Museum zu Görlitz, Schlesisches Barockglas in den Sammlungen des Schlesischen Museums zu Görlitz

10.25 – mgr Oldřich Palata, Północnoczeskie Muzeum w Libercu, Śląskie szkło barokowe w zbiorach muzeum w Libercu / Mag. Oldřich Palata, Nordböhmisches Museum Liberec, Schlesisches Barockglas in den Sammlungen des Museums in Liberec

10.45–11.00 – przerwa kawowa / Kaffepause

11.00 – dr Markus Winzeler, Galeria Narodowa w Pradze, Nietknięte – śląskie szkło w klasztorze: barokowa kolekcja St. Marienstern / Dr. Markus Winzeler, Nationalgalerie in Prag, Unberührt – schlesisches Glas im Frauenkloster: Eine barocke Sammlung in St. Marienstern

11.25 – dr Anette Schommers, Bawarskie Muzeum Narodowe w Monachium, Barokowe szkła ze Śląska w kolekcji Bawarskiego Muzeum Narodowego w Monachium / Dr. Anette Schommers, Bayerisches Nationalmuseum München, Barockes Glas aus Schlesien in der Sammlung des Bayerischen Nationalmuseums

11.50 – mgr Alicja Kilijańska, Muzeum Narodowe w Krakowie, Śląskie szkło barokowe w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie / Mag. Alicja Kilijańska, Nationalmuseum in Kraków, Schlesisches Barockglas in den Sammlungen des Nationalmuseums in Kraków

12.15 – dr Anna Szkurłat, Zamek Królewski w Warszawie, Godło i dewiza Schaffgotschów na śląskich szkłach barokowych / Dr. Anna Szkurłat, Königsschloss in Warszawa, Wahrzeichen und Motto der Familie Schaffgotsch an schlesischen Barockglasgegenständen

12.35–12.50 – przerwa kawowa / Kaffepause

12.50 – dr Käthe Klappenbach, Fundacja Pruskich Ogrodów i Pałaców w Poczdamie, Barokowy świecznik szklany dla króla Fryderyka II / Dr. Käthe Klappenbach, Stiftung Preußischer Gärten und Schlösser in Potsdam, Der schlesische Glaskronleuchter für König Friedrich II. von Preußen

13.15 – mgr Reiner Sachs, Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Wrocławscy rytownicy szkła XVII i XVIII wieku / Mag. Rainer Sachs, Nationalarchiv in Wrocław, Breslauer Glasstecher im 17. und 18. Jh.

13.40 – dr Stefania Żelasko, wieloletni pracownik Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, obecnie ekspert niezależny, Nowości w badaniach nad śląskim szkłem barokowym / Dr. Stefania Żelasko, langjährige Mitarbeiterin von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra, gegenwärtig unabhängige Expertin, Neues aus der Forschung am schlesischen Barockglas

14.05 – mgr Elżbieta Gajewska-Prorok, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Śląskie szkło dla śląskiej szlachty / Mag. Elżbieta Gajewska-Prorok, Nationalmuseum in Wrocław, Schlesisches Glas für den schlesischen Adel

14.30 – mgr Aleksandra Kasprzak, Muzeum Narodowe w Warszawie, Szlifiernia wodna Friedricha Wintera w Sobieszowie. Słów kilka o jej lokalizacji / Mag. Aleksandra Kasprzak, Nationalmuseum in Warszawa, Wasserschleiferei von Friedrich Winter in Hermsdorf. Einige Worte über deren Lage

14.55 – dyskusja, podsumowanie konferencji / Diskussion, Konferenzzusammenfassung

15.10 – poczęstunek dla uczestników konferencji / Catering für Teilnehmer der Konferenz

Objazd studyjny 19.11.2016* / Studienreise 19.11.2016*

8.45 – zbiórka uczestników w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze / Treffen der Teilnehmer am Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra

9.00 – wyjazd do Cieplic / Abfahrt nach Cieplice

9.20 – spacer po Cieplicach do pałacu Schaffgotschów / Besichtigung von Cieplice und des Schlosses der Familie Schaffgotsch

10.20 – przejazd do Sobieszowa / Fahrt nach Sobieszów

11.00 – wyjazd do Piechowic, zwiedzanie huty „Julia” / Fahrt nach Piechowice, Besichtigung der Hütte „Julia”

12.30 – wyjazd do Szklarskiej Poręby, przejazd przez miasto, zwiedzanie cmentarza / Fahrt nach Szklarska Poręba

13.30 – wyjazd do Görlitz / Fahrt nach Görlitz

14.00 – obiad / Mittagessen

15.30 – zwiedzanie wystawy „Śląskie szkło barokowe” / Besichtigung der Ausstellung „Schlesisches Barockglas”

17.00 – powrót do Jeleniej Góry, pożegnanie z uczestnikami objazdu / Rückfahrt nach Jelenia Góra, Abschied von Reiseteilnehmern

(planowana godzina przyjazdu do Jeleniej Góry: 18.15) / (geplante Ankunft in Jelenia Góra: 18.15 Uhr)

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie / *der Veranstalter behält sich das Recht vor, am Programm Änderungen vorzunehmen

Konferencja międzynarodowa „Śląskie szkło barokowe” jest współfinansowana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, a jej organizatorami są Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze i Muzeum Śląskie w Görlitz / Die internationale Konferenz Schlesisches Barockglas wird aus den Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit gefördert und von Muzeum Karkonoskie in Jelenia Góra und Schlesisches Museum zu Görlitz veranstaltet.