O Muzeum

Załącznik
do Uchwały Nr LIV/808/2006
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 28 kwietnia 2006 roku
W uzgodnieniu
Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

S T A T U T
MUZEUM KARKONOSKIEGO
W JELENIEJ GÓRZE
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Muzeum Karkonoskie zwane dalej „Muzeum” jest wojewódzką samorządową instytucją kultury, działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5 poz. 24 ze zm.),
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.),
4) niniejszego statutu.

§ 2
Siedzibą Muzeum jest Jelenia Góra.
Muzeum prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 3
Organizatorem Muzeum jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni - Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

§ 4
Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod nr 36/PRM/98 i używa nazwy „muzeum rejestrowane”.

§ 5
Muzeum może używać pieczęci okrągłej z Godłem Państwa w środku i napisem w otoku „Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze”.

§ 6
Muzeum posługuje się własnym znakiem firmowym przedstawiającym Ducha Gór wg XVI-wiecznej grafiki.

Rozdział II
Cel i zakres działalności

§ 7
Celem działania Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach.
Cele określone w ust. 1 Muzeum realizuje przez:

1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych,
2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,
3) przechowywanie zgromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo
i magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,
4) zabezpieczenie i konserwowanie muzealiów,
5) organizowanie wystaw stałych i czasowych,
6) prowadzenie działalności oświatowej,
7) udostępnienie zbiorów do celów naukowych i oświatowych,
8) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu swojej działalności,
9) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów.

§ 8
Muzeum gromadzi, inwentaryzuje, zabezpiecza i przechowuje przedmioty zabytkowe i artystyczne szczególnie związane z Jelenią Górą, Kotliną Jeleniogórską, Karkonoszami i Górami Izerskimi z zakresu: archeologii, etnografii, historii i sztuki we wszystkich ich przejawach, a także dokumentacje i księgozbiór z nimi związane.

§ 9
Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów. Środki uzyskane z tej działalności mogą być wykorzystane wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział III
Organizacja i zarządzanie

§ 10
Muzeum zarządza Dyrektor.
Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego, z obowiązującymi przepisami.
W Muzeum utworzone jest stanowisko Zastępcy Dyrektora.
Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego na wniosek Dyrektora.

§ 11
Dyrektor organizuje pracę Muzeum, jednoosobowo odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W szczególności odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji Muzeum.
Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności zgodnie ze statutem,
2) tworzenie warunków do realizacji celów i podejmowania działań określonych w § 7 i 8 statutu oraz
regulaminie organizacyjnym,
3) zatwierdzanie planu działalności Muzeum.

§ 12
Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 13
Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
Rada Muzeum składa się z 9 osób.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 14
Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działalności Muzeum, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
Muzeum działa we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia, prowadząc gospodarkę finansową na podstawie planów działalności zatwierdzonych przez Dyrektora, z zachowaniem zasady pokrywania kosztów bieżącej działalności i zobowiązań dotacją organizatora i innymi przychodami.

Przychodami Muzeum są:
1) wpływy z prowadzonej działalności,
2) dotacje budżetowe,
3) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych,
4) środki otrzymywane z innych źródeł.
Muzeum prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

§ 15
Muzeum może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne fundusz z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych pracownikom oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określa regulamin nadany przez Dyrektora.

§ 16
Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora i Głównego Księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 17
Połączenie, podział lub likwidacja Muzeum może nastąpić na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.
Statut Muzeum nadawany jest Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zmiany statutu dokonywane są w tym samym trybie.